Kasutustingimused

Mõisted

1.1. Krediidivahendaja–LoanFiner OÜ, registrikood14188970, aadress A. Weizenbergi 20, Tallinn10150, Eesti, kel on kehtiv Finantsinspektsiooni väljastatud tegevusluba tarbijale krediidi vahendamiseks.

1.2. Krediidivahendaja veebileht – www.altero.ee

1.3. Krediidivahendaja e-posti aadress – [email protected]

1.4. Krediidileping - Kliendi ja Krediidiandja vahel Portaalis või Krediidiandja e-teenuste keskkonnas sõlmitav krediidileping.

1.5. Krediiditaotlus – Kliendi avaldus koos kogu teabega (ja dokumentidega), mille Klient on Krediidiandjale Portaali vahendusel esitanud Krediidilepingu sõlmimise pakkumise saamiseks.

1.6. Krediidiandja – Krediidivahendajaga koostöölepingu sõlminud äriühing, kellel on õigus pakkuda tarbijakrediiti Eesti Vabariigis.

1.7. Portaal–internetis aadressil www.compara.ee asuv ning Krediidivahendaja hallatav e-teenuste keskkond.

1.8. Kasutustingimused –käesolevad Krediidivahendaja Portaali kasutustingimused.

1.9. Kasutusleping – Kliendi ja Krediidivahendaja vahel Kasutustingimuste Kliendi poolt aktsepteerimisega sõlmitav leping, mille alusel saab Klient kasutada Portaali ja mille alusel osutab Krediidivahendaja Kliendile Portaali kaudu teenuseid.

1.10. Klient–isik, kes on aktsepteerinud Kasutustingimusi ning soovib Krediidiandjatelt krediidi pakkumust.

1.11. Riikliku taustaga isik – iga füüsiline isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid nagu näiteks minister, riigikogu liige, riigikohtu kohtunik, saadik, rahvusvahelise organisatsiooni või erakonna juhatuse liige. Riikliku taustaga isikuks loetakse ka nimetatud positsioone täitvate isikute lähedasi ja äripartnereid. Riikliku taustaga isikuteks ei loeta kesk-või alamastme ametnikke.

Üldsätted

2.1.Kasutustingimused kehtestavad Krediidivahendaja üldised tingimused Krediidilepingute sõlmimise vahendamisel.

2.2.Kasutustingimustes määratakse kindlaks 1) Krediidivahendaja ja Kliendi vahelise suhtluse ning 2) Krediidivahendaja poolt Kliendile osutatavate teenuste põhitingimused.

2.3.Kasutustingimused on kõigi Kliendi ja Krediidivahendaja vahel Portaali kaudu sõlmitavate kasutus-ja muude lepingute lahutamatu osa. Kasutustingimused hakkavad kehtima siis, kui Kasutusleping loetakse punkti 3.4 kohaselt sõlmituks.

2.4.Lisaks Kasutustingimustele reguleerivad Krediidivahendaja ja Kliendi vahelisi suhteid kehtivad õigusaktid.

2.5.Kasutustingimused ja muu asjakohane teave ning muud asjakohased dokumendid on Kliendile igal ajal tasuta kättesaadavad Krediidivahendajaveebilehel ja/või Portaalis.

Kliendilepingu sõlmimine

3.1.Kliendilepingu sõlmimisel saab isik õiguse tasuta kasutada Portaali, sh:

3.1.1.õiguse esitada Krediiditaotlusi,

3.1.2.õiguse sõlmida Krediidilepinguid Krediidiandjatega,

3.1.3.õiguse taotleda muude Krediidivahendaja pakutavate teenuste kasutamist ja sõlmida sellekohaseid lepinguid,

3.1.4.võimaluse Krediidivahendajaga suhelda.

3.2.Kliendilepingu sõlmimiseks peab isik:

3.2.1.logima sisse Portaali ID-kaardi, Mobiili-ID võ Smart-ID kaudu

3.2.2.kinnitama, et ta nõustub Kasutustingimustega, ja

3.2.3.kinnitama, et nõustub, et Krediidivahendaja töötleb tema isikuandmeid kooskõlas punktiga 10, ja

3.3.Kasutustingimustega nõustudes avaldab ja kinnitab isik, et

3.3.1.ta on füüsiline isik,3.3.2.ta on vähemalt 18-aastane,

3.3.3.ta on täielikult õigus-ja teovõimeline,

3.3.4.ta on Euroopa Liidu või Šveitsi kodanik,

3.3.5.ta on Euroopa Liidu või Šveitsi alaline elanik,

3.3.6.ta on Krediidivahendajat teavitanud sellest, kas ta on Riikliku taustaga isik või ei,

3.3.7.tema suhtes ei rakendata rahvusvahelist finantssanktsiooni,

3.3.8.oluline eksimus, ebaseaduslik ähvardus või vägivald või muu ei ole ebasoodsalt mõjutanud tema otsustusvõimet.

3.4.Kasutusleping loetakse Kasutustingimustes esitatud tingimustel sõlmituks kohe pärast kõigi punktis 4.2 sätestatud tingimuste täitmist ja kehtib tähtajatult või kuni see lõpetatakse kooskõlas punktiga 14.

3.5.Kliendile ei saadeta eraldi kinnitust Kliendilepingu sõlmimise kohta, vaid selle asemel saab Klient ligipääsu Portaalile. Kasutustingimused, saadetakse viivitamata Kliendi e-posti aadressile, samuti on need Kliendile igal ajal tasuta kättesaadavad Portaalis.

Kliendi üldised kohustused

4.1.Klient kohustub

4.1.1.mitte kasutama Portaali ebaseaduslikeks tehinguteks või toiminguteks, sh pettuseks, rahapesuks, terrorismi rahastamiseks jne;

4.1.2.esitama Krediidivahendajale ainulttõest, õiget ja mitteeksitavat teavet ning mitte varjama Krediidivahendaja eest mis tahes teavet, mis võib Krediidivahendajale oluline olla;

4.1.3.teavitama Krediidivahendajat viivitamata, kuid hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul Krediidivahendajale esitatud teabe ja/või dokumentide mis tahes muutumisest, kui selline muutus toimub enne Krediidilepingu sõlmimist;

4.1.4.teavitama Krediidivahendajat viivitamata, kuid hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul oma kontaktandmete muutumisest;

4.1.5.hoidma Portaali sisse logimiseks tarvilikke autentimisvahendeid nii, et need ei satuks kolmandate isikute valdusesse;

4.1.6.teavitama Krediidivahendajat viivitamata, kuid hiljemalt viie (5) päeva jooksul punktis

4.1.5 nimetatud andmete või vahendite sattumisest kolmanda isiku valdusesse;

4.1.7.käituma Krediidivahendajaga suheldes viisakalt ja lugupidavalt.

4.2.Kui Klient ei täida punktis 4.1.3 nimetatud kohustust, on Krediidivahendajal õigus eeldada, et Kliendi varem esitatud teave ja dokumendid on õiged, kuni Klient ei teata vastupidist.

4.3.Iga isikut, kes logib Portaali sisse Kliendi autentimisvahenditega, peetakse Kliendiks, välja arvatud juhul, kui Krediidivahendajale on teatatud, et Kliendi vastavad andmed on sattunud kolmanda isiku valdusesse.

Teated

5.1.Kliendi ja Krediidivahendaja vahelised teated peavad olema eesti keeles ja need saadetakse saajale Portaali vahendusel, välja arvatud juhul, kui pooled on kokku leppinud teisiti.

5.2.Kui Kliendi ja Krediidivahendaja vaheline teade tuleb saata saajale e-kirja teel, siis saadetakse see kontaktandmetele, mille saaja on teisele poolele teatanud Portaali vahendusel või e-kirjaga. Kui pool ei teavita teist poolt oma kontaktandmete muutumisest, siis kannab ta sellega seotud riske.

5.3.Teise poole õigetele kontaktandmetele saadetud teade loetakse kättesaaduks isikliku kohale toimetamise korral allkirja vastu kätteandmisel; Portaali vahendusel või e-kirjaga saatmise korral järgmisel tööpäeval arvates saatmisest.

Krediidi taotlemine

6.1.Klient saab Krediiditaotluse esitada ainult Portaali kaudu.

6.2.Klient märgib Krediiditaotlusesse järgmised andmed:

6.2.1.isiku nimi või nimetus;

6.2.2.isiku-või registrikood;

6.2.3.kontaktaadress ja telefon;

6.2.4.tegevusala;

6.2.5.haridustase;

6.2.6.perekonnaseis;

6.2.7.ülalpeetavate arv;

6.2.8.elukutse;

6.2.9.tööstaaž;

6.2.10.töötasu, muud tulud;

6.2.11.praegused finantskohustused;

6.2.12.taotletav krediidi summa;

6.2.13.krediidi tähtaeg.

6.3.Krediidivahendaja nõudmisel esitab Klient lisaks Krediiditaotlusele oma pangakonto väljavõtte.

6.4.Krediiditaotluse esitamisega kinnitab Klient, et

6.4.1.tal on olemas kõik õigused ja volitused Krediidilepingu sõlmimiseks;

6.4.2.esitatud andmed ja dokumendid on tõesed ja õiged ega ole eksitavad, Klient ei varja informatsiooni, mis on või võib olla oluline Kliendi krediidivõimelisuse hindamiseks;

6.4.3.esitatud andmeid ja dokumente võib Krediidiandjatele üle anda krediidivõimelisuse hindamise ja krediidipakkumuse tegemise eesmärgil ja Krediidivahendaja võib kasutada neid kooskõlas punktis 9 sätestatud andmekaitse eeskirjadega;

6.4.4.ta on Kasutustingimustega põhjalikult tutvunud, saab nende sisust täielikult aru ja kinnitab, et need vastavad tema tahtele; ja

6.4.5.Kasutustingimuste kohaselt antud kinnitused vastavad tõele.

6.5.Enne krediiditaotluse esitamist peab Klient end tuvastama kooskõlas punktiga 3.2.1.

6.6.Esitatud krediiditaotlus ei ole Kliendile siduv.

6.7.Kuni Krediidilepingu sõlmimiseni esitab Klient kõik Krediiditaotlust puudutavad täiendavad andmed ja/või küsimused Portaali kaudu Krediidivahendajale.

6.8.Pärast Krediidilepingu sõlmimist suhtleb Klient Krediidiandjaga otse ilma Portaali ja/või Krediidivahendaja vahenduseta.

Krediidivõimelisuse hindamine ja krediidiotsus

7.1.Krediidivahendaja teeb Kliendi esitatud Krediiditaotluse kättesaadavaks Krediidiandjatele, kes hindavad Kliendi krediidivõimelisust ja teevad krediidiotsuse andmete ja dokumentide põhjal, mille Klient on esitanud ja mis on Krediidiandjatele kättesaadavad avalikest andmebaasidest, sh järelepäringud pensionikonto kohta Eesti Väärtpaberikeskusest, ja muudest allikatest.

7.2.Kui Krediidiandja teeb positiivse krediidiotsuse ja teeb omapoolse krediidipakkumuse, teeb Krediidivahendaja kõik sellised krediidipakkumused Kliendile Portaalis viivitamata, kuid hiljemalt kahe (2) tööpäeva jooksul kättesaadavaks alates kõikide nõutud andmete ja dokumentide saamisest Kliendilt.

7.3.Juhul, kui Krediidiandja on õigusaktidest tulenevalt kohustatud negatiivset krediidiotsust põhjendama, edastab Krediidivahendaja sellise Krediidiandjalt saadud teabe Kliendile.

7.4.Kui Klient leiab endale Krediidiandjate esitatud krediidipakkumustest sobiva, teavitab Klient sellest Krediidivahendajat, kes edastab vastava teabe Krediidiandjale.

Krediidilepingu sõlmimine

8.1.Krediidilepingu valmistab ette Krediidiandja. Krediidileping sõlmitakse Kliendi ja Krediidiandja vahel Portaalis või Krediidiandja enda e-teenuste keskkonnas.

8.2.Kui Krediidileping sõlmitakse Portaalis, peab Klient olema Portaali sisse loginud ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil.

8.3.Krediidileping, muu nõutud teave ja muud nõutud dokumendid tehakse Kliendile Portaalis kättesaadavaks kohe pärast Krediidilepingu sõlmimist Portaalis ja see jääb Kliendile Portaalis tasuta kättesaadavaks kogu Krediidilepingu kehtivuse ajaks.

Kliendi isikuandmete töötlemine

9.1.Kasutuslepingu sõlmimisel ja Krediiditaotluse esitamisel annab Klient Krediidivahendajale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks kooskõlas Kasutustingimustega ja eelkõige käesoleva punktiga 9.

9.2.Klientesitab Krediidivahendajale üksnes õigeid, täpseid ja ajakohaseid andmeid. Vale-ja puudulike andmete tahtlik esitamine on keelatud ja seda loetakse Kasutuslepingu rikkumiseks.

9.3.Krediidivahendaja töötleb Kliendi andmeid seni, kuni see on mõistlikult vajalikKrediidivahendaja ärilistel eesmärkidel ning Kasutuslepingust, muudest lepingutest või kehtivatest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, kui Kasutustingimustes ei ole sätestatud teisiti.

9.4.Kliendil on igal ajal õigus:

9.4.1.küsida Krediidivahendajalt, milliseid andmeid on ta Kliendi kohta kogunud;

9.4.2.küsida Krediidivahendajalt, millistele kolmandatele isikutele on Kliendi isikuandmeid edastatud;

9.4.3.vaadata andmeid volitatud töötlejate kohta Krediidivahendaja veebilehel (www.altero.ee);

9.4.4.teavitada Krediidivahendajat, et ta ei soovi saada personaalseid pakkumisi ega reklaame, oma andmete töötlemist tarbijaharjumuste uurimise ja/või otseturunduse eesmärgil ja/või oma andmete edastamist nimetatud eesmärgil kolmandale isikule;

9.4.5.nõuda, et tema isikuandmete töötlemine lõpetataks, tema kohta kogutud isikuandmed kustutataks või eraldataks, kuid seda eeldusel, et Kliendil ei ole Krediidivahendajaga kehtivaid lepinguid, Krediidivahendajal ei ole seadusest tulenevat kohustust andmeid säilitada või töödelda ja Krediidiandjal ei ole muud õiguslikku alust Kliendi andmete töötlemiseks.

9.5.Andmetöötluse eesmärgiks on:

9.5.1.Kasutuslepingu ja muude lepingute sõlmimine, muutmine ja täitmine, sh Krediidivahendaja kohustuste täitmine ja Kliendi krediidivõimelisuse hindamine;

9.5.2.Kliendiga suhtlemine;

9.5.3.Kliendile teenuste reklaamimine, muu hulgas võib Krediidivahendaja edastada Krediidivahendaja koostööpartnerite pakkumisi;

9.5.4.Krediidivahendaja IT-süsteemide ja -teenuste, toodete ja teenuste arendamine ja haldamine;

9.5.5.statistilise ja finantsanalüüsi tegemine;

9.5.6.teabe edastamine (potentsiaalsetele) investoritele, võlausaldajatele ja koostööpartneritele; ning

9.5.7.muude seadusest tulenevate kohustuste täitmine.

9.6.Krediidivahendajal on õigus töödelda kõiki andmeid, mida Klient on Krediidivahendajale avaldanud. Samuti on Krediidivahendajal õigus otsida, koguda ja töödelda andmeid, mida ta on Kliendi kohta saanud avalikult ligipääsetavatest allikatest või piiratud ligipääsuga allikatest Kliendile Kasutuslepingu alusel teenuste osutamise käigus või Krediiditaotluse menetlemisel.

9.7.Krediidivahendaja töötleb peamiselt, kuid mitte ainult järgmisi Kliendi andmeid:

9.7.1.Kliendi isikuandmed, nt nimi, sünniaeg, isikukood, suhtluskeel, perekonnaseis ja isikut tõendavate dokumentide andmed;

9.7.2.Kliendi kontaktandmed, nt postiaadress, elukoha aadress, e-posti aadress ja telefoninumber;

9.7.3.andmed Kliendi töökoha ja hariduse kohta, nt haridustase, õppeasutus, tööandja, ametikoht ja eriala;

9.7.4.andmed Kliendi majandusliku ja finantsolukorra kohta, nt sissetulek, vara, kohustused, vara päritolu, arvelduskonto tehingud;

9.7.5.andmed Kliendi tehingute ja nendega seotud õigussuhete kohta, nt lepingupartnerid, äritegevus, Portaali vahendusel tehtud tehingud, kohustuste täitmine;

9.7.6.andmed Kliendi harjumuste, eelistuste jarahulolu kohta Portaali teenuste kasutamisel;9.7.7.andmed Krediidivahendaja korraldatud tarbijamängudes ja kampaaniates osalemise kohta, nt andmed kogutud punktide ja võidetud auhindade kohta;

9.7.8.andmed Kliendi usaldusväärsuse ja krediidivõimelisuse kohta, nt andmed Kliendi maksekäitumise ja kohustuste rikkumise kohta;

9.7.9.seadusest tulenevate kohustuste täitmisel saadud andmed.9.8.Krediidivahendajal on õigus avaldada Kliendi andmeid (mõistlikus ulatuses punktis 9.5 nimetatud eesmärke arvestades):

9.8.1.Krediidiandjatele;

9.8.2.Krediidivahendajaga samasse gruppi kuuluvale juriidilisele isikule;

9.8.3.isikule, kes on seotud Kasutuslepingu ja/või muu Krediidivahendaja ja Kliendi vahelise lepingu sõlmimise ja/või muutmisega ning nendest tulenevate Krediidivahendaja kohustuste täitmisega (nt kommunikatsiooni-ja trükiteenuste osutajad, maksete vahendajad, krediidiasutused, IT-teenuste osutajad);

9.8.4.teenuseosutajale, kellele Krediidivahendaja on õigusaktides sätestatud tingimustel (osaliselt või täielikult) edasi andnud oma tegevuse, mis on vajalikKasutuslepingu alusel teenuste osutamiseks või mis on eelnevaga seotud;9.8.5.volitatud töötlejale, st isikule, kes töötleb andmeid Krediidivahendaja nimel lepingu alusel ja kelle nimekiri on avaldatud Krediidivahendaja veebilehelt (www.altero.ee);

9.8.6.teenuseosutajale (näiteks inkassoettevõte, jurist, kohus, kohtutäitur, pankrotihaldur) Kliendi vastu kehtivatest nõuetest tulenevate võlgade sissenõudmise raames;

9.8.7.Krediidivahendajale õigusabi-, raamatupidamis-või auditeerimisteenust osutavale isikule eeldusel, et vastav teenuseosutaja on suhetes Krediidivahendajaga võtnud endale kohustuse mitte avaldada isikuandmeid kolmandatele isikutele;

9.8.8.muudele eelpool nimetamata isikutele, kui avaldamiskohustus tuleneb kohaldatavatest õigusaktidest.

9.9.Klient peab teavitama Krediidivahendajat oma kontaktandmete muutumisest viivitamata kooskõlas punktiga 4.1.4 ja punktiga 5.

9.10.Andmete muutumisest teavitamata jätmine on Kasutuslepingu oluline rikkumine.

Portaali kasutamisõiguse piiramine

10.1.Krediidivahendajal on õigus piirata Kliendi Portaali kasutusõigust või see tühistada, mitte vastu võtta ja edastada krediiditaotlusi ja seadusega lubatud ulatuses keelduda Kasutuslepingust ja/või muust Krediidivahendaja ja Kliendi vahel sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmisest, kui Klient rikub oma Kasutuslepingust ja/või muust Krediidivahendajaga sõlmitud lepingust tulenevaid kohustusi.

Tasu

11.1.Portaali teenuste kasutamine on Kliendile tasuta. Krediidivahendajale maksavad vahendustasu Krediidiandjad.

Vastutus

12.1.Klient vastutab igasugusekahju eest, mis on Krediidiandjale põhjustatud sellega, et Klient ei täitnud nõuetekohaselt Kasutustingimustest või muudest Kliendi ja Krediidivahendaja vahel sõlmitud lepingutest tulenevaid teavitamiskohustusi, sealhulgas vastutab Klient kahju eest, mis on Krediidivahendajale põhjustatud sellega, et kolmas isik sai oma valdusesse punktis 4.1.5 nimetatud autentimisvahendid, välja arvatud juhul, kui Klient on nõuetekohaselt täitnud punktist 4.1.6 tuleneva teavitamiskohustuse.

12.2.Klient sõlmib Krediidilepingu otse Krediidiandjaga Portaalis või Krediidiandja e-teenuste keskkonnas omal vastutusel. Krediidivahendaja ei vastuta Krediidiandja tegevuse ega võimalike seadusest või Krediidilepingust tulenevate kohustuste eest, mis võivad tekkida Krediidilepingu sõlmimisest või täitmisest.

12.3.Krediidivahendaja ei vastuta kahju eest, mis võib Kliendil tekkida Portaali töö häirete või katkestuste tõttu, kui nimetatud häired või katkestused on põhjustatud asjaoludest, mille üle puudub Krediidivahendajal kontroll.

12.4.Kasutustingimuste ükski punkt ei piira vastutust kohustuste tahtliku rikkumise eest.

Kasutustingimuste muutmine ja kasutuslepingu lõpetamine

13.1.Krediidivahendajal on õigus Kasutustingimusi ühepoolselt muuta, kui Kasutustingimustest tulenevaid suhteid reguleerivad õigusaktid ja/või standardid muutuvad ja Kasutustingimuste muutmine on vajalik uute õigusaktide ja/või standarditega kooskõla tagamiseks. Klienti teavitatakse sellistest muudatustest Portaali kaudu. Muudatused jõustuvad asjaomase teate avaldamisel Portaalis.

13.2.Lisaks on Krediidivahendajal õigus Kasutustingimusi ühepoolselt muuta eeldusel, et sellised muudatused ei ole Kliendi suhtes ebaõiglased, Kliendile teatatakse muudatustest vähemalt kolmkümmend (30) päeva ette ja Kliendil on õigus Kasutusleping ning kõik muud Krediidivahendaja ja Kliendil vahel sõlmitud lepingud viivitamata lõpetada. Klienti teavitatakse sellistest muudatustest Portaali kaudu.

13.3.Muudetud Kasutustingimused jõustuvad kolmekümne (30) päeva möödumisel alates teate avaldamisest või varem, kui Klient nõustub muudetud Kasutustingimustega Portaali vahendusel.

13.4.Pooltel on õigus Kasutusleping igal ajal üles öelda teavitades sellest teist poolt kolmkümmend (30) päeva ette.

Kohalduv õigus ja vaidluste lahendamine

14.1.Kasutustingimusi ja Kasutuslepingut reguleerivad Eesti Vabariigi seadused.

14.2.Kasutustingimustest või Kasutuslepingust tulenevad või nendega seotud vaidlused Krediidivahendaja ja Kliendi vahel lahendatakse läbirääkimiste teel, võttes arvesse sel ajal kehtivat ja Krediidivahendaja veebilehel avaldatud tarbijakaebuste menetlemise korda.

14.3.Lisaks on Kliendil õigus pöörduda punktis 14.2 nimetatud vaidluste lahendamiseks Tarbijakaitseametisse, Finantsinspektsiooni ja/või Andmekaitse Inspektsiooni.

14.4.Vaidlus, mida pooled ei suuda mõistliku aja jooksul sõbralike läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse Harju Maakohtus.